REGULAMIN USŁUGI DLA UŻYTKOWNIKÓW

I. DEFINICJE

Operator Systemu – zamawiamwizyte.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Bułgarska 72A, 60-321 Poznań; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000322118; posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-50-190 oraz numer Regon: 301035623.

(Operator Systemu jest usługodawcą w rozumieniu art. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

Usługodawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, która świadczy usługi bezpośrednio na rzecz Użytkownika i z którym Użytkownik kontaktuje się za pomocą Systemu w celu ustalenia terminu spotkania.

(Usługodawca jest usługobiorcą w rozumieniu art. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Operatora Systemu, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

(Użytkownik jest usługobiorcą w rozumieniu art. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Operatora Systemu na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin.

System – całość oprogramowania będąca własnością Operatora Systemu, dzięki któremu Operator świadczy Usługi.

Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

Informacja handlowa - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna.

Regulamin – niniejszy Regulamin.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa:

a. prawa i obowiązki Operatora Systemu i Użytkowników związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną,

b. zasady świadczenia usług oraz korzystania z nich,

c. zasady wyłączania odpowiedzialności Operatora Systemu z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną,

d. zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.

2. Operator Systemu nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług, w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego.

3. zamawiamwizyte.pl umożliwia Użytkownikowi rezerwowanie za pośrednictwem Systemu wizyt u Usługodawców poprzez akceptację proponowanych przez Usługodawców terminów lub proponowanie przez Użytkowników własnych terminów wizyt za pośrednictwem Systemu lub też bezpośrednie wprowadzanie danych Użytkowników przez Usługodawców do Systemu wraz z podaniem terminu spotkania, a także opcjonalnie otrzymywanie przez Użytkownika od Usługodawcy za pośrednictwem Systemu za pomocą krótkich wiadomości tekstowych SMS przypomnień o nadchodzącym terminie spotkania oraz korzystanie z innych zamówionych przez Użytkownika usług świadczonych przez Operatora Systemu.

4. Operator Systemu świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

5. Usługi świadczone przez Operatora Systemu są nieodpłatnie, chyba że odpłatność wyraźnie wynika z oferty przedstawionej Użytkownikowi przed zawarciem umowy.

6. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili skorzystania z Usług.

7. Operator Systemu nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za jakość i terminowość usług świadczonych przez Usługodawców.

III. WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Operator Systemu są następujące:

a. połączenie z siecią Internet,

b. przeglądarki internetowe kompatybilne z standardem HTML 4.0, w której włączona jest opcja akceptowania plików "cookie".

2. Operator Systemu zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się z ryzykiem związanym z komunikowaniem się poprzez sieć Internet. Przesyłanie danych może wiązać się z ryzykiem ich przechwycenia, przechwycenia tożsamości, włamania na konto Użytkownika w Systemie, a także zainfekowania systemu komputerowego wirusem, robakiem internetowym, trojanem i innymi tego typu niebezpiecznymi programami lub skryptami. Operator Systemu podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu zapobieżenia takim zagrożeniom lub zminimalizowania skutków ich wystąpienia.

3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dane umieszczone przez niego w Systemie nie będą informacjami jawnymi. Dane wprowadzone przez Użytkownika należą do Usługodawcy wskazanego przez Użytkownika.

IV. ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

REJESTRACJA

1. Użytkownikiem Systemu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna.

2. Operator Systemu rozpoczyna świadczenie Usług w pełnym zakresie po wypełnieniu formularza zamawiania wizyty przez Użytkownika poprzez internetowy planer wizyt lub poprzez kontakt z Usługodawcą, który bezpośrednio wprowadził dane Użytkownika do Systemu.

Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Operatora Systemu w pełnym zakresie jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz podanie numeru telefonu komórkowego (niezbędnego do potwierdzenia zamówionej wizyty) w procesie zamawiania wizyty poprzez internetowy planer wizyt, będący integralną częścią Systemu. Akceptacja Regulaminu obejmuje także wyrażenie zgody na otrzymywanie pod wskazany adres elektroniczny oraz numer telefonu komórkowego (za pośrednictwem usługi krótkich wiadomości tekstowych - SMS) informacji handlowej przesyłanej przez Usługodawcę we własnym imieniu lub w imieniu Operatora Systemu.

3. Użytkownik zamawiając wizytę poprzez System oświadcza, że:

a. jest właścicielem podanego numeru telefonu komórkowego, i zobowiązuje się jak najszybciej poinformować Usługodawcę o zaprzestaniu korzystania z danego numeru telefonu komórkowego.

b. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

c. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

d. wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres elektroniczny komunikatów systemowych i na podany numer telefonu komórkowego, wiadomości związanych z świadczonymi Usługami, przerwach technicznych w działaniu Systemu, zmianach w Regulaminie oraz nowych funkcjonalnościach.

e. wyraża zgodę na otrzymywanie pod wskazany adres elektroniczny oraz numer telefonu komórkowego (za pośrednictwem usługi krótkich wiadomości tekstowych - SMS) informacji handlowej przesyłanej przez Usługodawcę we własnym imieniu lub w imieniu Operatora Systemu

f. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

4. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług przez Użytkownika. Za chwilę rozpoczęcia korzystania z Usług Strony uznają moment wprowadzenia danych do Systemu.

5. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania umowy poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Usługodawcy.

Wyłączenie Usług nastąpi w ciągu trzech dni roboczych od momentu otrzymania przez Operatora Systemu informacji od Usługodawcy o rozwiązaniu umowy przez Użytkownika.

6. Operator Systemu zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy poprzez usunięcie konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za sprzeczne z prawem, niniejszym Regulaminem lub naruszające dobre imię bądź interesy Operatora Systemu, innych Użytkowników lub Usługodawców .

USŁUGI

7. Operator Systemu świadczy lub może świadczyć na rzecz Użytkowników następujące usługi:

a. pośredniczenie pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą w celu ustalenia terminu wizyty lub spotkania za pośrednictwem Systemu,

b. wysyłanie Użytkownikowi za pośrednictwem Systemu przypomnienia o ustalonym terminie,

c. odwołanie już zamówionej wizyty, dokonywanie zmian w umówionych terminach wizyt lub spotkań oraz ich odwoływanie za pośrednictwem Systemu.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI OPERATORA SYSTEMU I UŻYTKOWNIKÓW

1. Operator Systemu zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.

2. Operator Systemu zastrzega sobie prawo do:

a. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Systemu zamawiamwizyte.pl .

b. wysyłania na adresy elektroniczne Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem usług oraz przesyłania Informacji handlowych od Usługodawców lub Operatora Systemu.

3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Usług w Systemie w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

4. Operator Systemu zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji świadczonych nieodpłatnie usług, narzędzi oraz sposobu działania Systemu, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Systemu na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Systemem, z tytułu których Użytkownikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Operatora Systemu.

5. Dane, materiały lub wypowiedzi Użytkownika, stanowią własność Usługodawcy i są przez niego przetwarzane dla potrzeb świadczonej usługi.

6. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od działań mogących zakłócić korzystanie z Systemu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników oraz powstrzymania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania i rozpowszechniania danych innych Użytkowników bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone na podstawie przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu.

7. Użytkownik zobowiązuje się:

a. nie rozpowszechniać oprogramowania przeznaczonego do bezprawnego niszczenia, zmiany, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy Systemu i sieci teleinformatycznych,

b. nie rozpowszechniać żadnych treści uznawanych za spam, za pośrednictwem Usług świadczonych w ramach Systemu.

8. Przekazanie informacji przez Usługodawcę o uporczywym zamieszczaniu przez Użytkownika nieodpowiednich treści lub też o działaniu Użytkownika, o którym mowa w pkt 6 tego rozdziału Operatorowi Systemu, uprawnia Operatora Systemu do usunięcia konta Użytkownika z Systemu.

9. Operator Systemu nie ponosi odpowiedzialności za modyfikacje w Systemie dokonane przez Użytkownika, Usługodawcę lub osoby, za które Usługodawca ponosi odpowiedzialność, a także za prawidłowość wprowadzania przez Użytkownika danych do kalendarza, wybór innych ustawień przez Usługodawcę.

10. Operator Systemu nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji umieszczonych w Systemie przez Usługodawcę, w szczególności w zakresie orientacyjnych cen usług, godzin przyjmowania klientów, zakresu świadczonych usług.

11. Operator Systemu nie ponosi odpowiedzialności za treść prywatnej korespondencji prowadzonej przez Usługodawcę lub Użytkowników, w tym za wiadomości, których treść narusza prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich.

12. Usługodawca jest upoważniony do wprowadzenia ograniczenia ilości zamówionych wizyt przez danego Użytkownika w określonym czasie [np. maksymalnie 2 wizyty w tygodniu] w celu wykluczenia ewentualnych nadużyć.

VI. WARUNKI PŁATNOŚCI

Usługi świadczone przez Operatora Systemu dla Użytkownika są nieodpłatne.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Operator Systemu nie ponosi odpowiedzialności za:

a. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika lub Usługodawcę z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,

b. informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkownika,

c. utratę przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, itp.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Operatora Systemu (np. działanie osób trzecich),

d. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Operator Systemu nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, itp.),

e. podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji,

f. nieprzestrzeganie przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług z Operatorem Systemu oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług, określonych niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji, jakie zostają określone w udostępnionym Użytkownikowi formularzu zamawiania wizyty (w internetowym planerze), lub też dane Użytkownika, które zostają bezpośrednio wprowadzone do Systemu przez Usługodawcę zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).

Usługodawca jest obowiązany do przetwarzania danych osobowych Użytkownika z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

Usługodawca decyduje, które dane Użytkownika są niezbędne, a które opcjonalne do świadczenia usługi. Rodzaj poszczególnych danych jest widoczny dla Użytkownika w momencie wypełniania formularza zamawiania wizyty. Wprowadzenie danych o charakterze niezbędnym jest konieczne do skuteczności zamówienia wizyty. Katalog wymaganych danych może ulec zmianie w zależności od rodzaju świadczonej usługi przez Usługodawcę.

2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych, o których mowa w pkt 1 tego rozdziału.

3. Dane osobowe inne niż wskazane w pkt 1 powyżej przetwarzane są przez Usługodawcę wyłącznie na jego odpowiedzialność. Dane te są przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w zakresie ich przechowywania, w szczególności nie podlegają utrwalaniu w jakikolwiek inny sposób, powielaniu.

4. Ponadto Operator Systemu może zapisywać adresy IP łączące się z Systemem i przechowywać je przez przez 60 dni. Ponadto, Operator systemu może zapisywać informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną w logach systemowych. Informacje te mogą być wykorzystywane do badań statystycznych oraz dla bezpieczeństwa Systemu, i dotyczą wyłącznie tego jaki adres IP, jaki login i kiedy skorzystał z danej usługi, nie są one natomiast zestawiane z żadnymi innymi danymi.

5. Operator Systemu nie jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.

6. Operator Systemu przywiązuje dużą wagę do kwestii zachowania prywatności Użytkowników i ochrony ich danych osobowych. Usługodawca jest obowiązany do dbałości o bezpieczeństwo danych osobowych (Użytkowników) wprowadzonych przez siebie do Systemu, jak również danych wprowadzonych przez Użytkowników w trakcie wypełniania formularza zamawiania wizyty. W zakresie jakim to możliwe Operator Systemu chroni i zabezpiecza dane przed dostępem osób nieupoważnionych.

7. Usługodawca zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

8. Usługodawca w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych jest obowiązany do zgłoszenia zbioru danych osobowych swoich Użytkowników do Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

9. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP Użytkowników) są przez Operatora Systemu wykorzystywane w celach technicznych. Poza tym informacje te są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. System zamawiamwizyte.pl używa plików "cookies" w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do treści Systemu zamawiamwizyte.pl oparte są o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja Użytkownika. Wyłączenie cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia lub uniemożliwi korzystanie z Usług. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z Systemu zamawiamwizyte.pl przez Użytkowników.

10. Dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania Informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub Operatora Systemu na adres elektroniczny podany przez Użytkownika lub za pośrednictwem usługi krótkich wiadomości tekstowych - SMS, wyłącznie po akceptacji niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.

11. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych, Usługodawca ma prawo przetwarzania danych Użytkownika bez jego uprzedniej zgody w celach marketingu bezpośredniego realizowanego inną drogą niż za pośrednictwem poczty elektronicznej.

12. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji usługi i w niezbędnym do tego zakresie, Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym wraz z możliwością ich aktualizacji bądź zmiany.

13. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę w celach marketingowych, Użytkownik może zgłosić Usługodawcy żądanie zaprzestania przetwarzania, zmiany lub usunięcia podanych w formularzu rejestracyjnym danych wraz z podaniem numeru telefonu Użytkownika. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych w celach marketingowych lub ich usunięcia równoznaczne jest z wypowiedzeniem umowy.

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.

2. Reklamacje rozpatruje Operator Systemu.

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a. oznaczenie Użytkownika (nazwę Użytkownika (imię, nazwisko), adres, adres poczty elektronicznej),

b. przedmiot reklamacji,

c. okoliczności uzasadniające reklamację.

4. Reklamacje, nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.

5. Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym wysłanym na adres Operatora Systemu.

6. Operator Systemu dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem skorzystania przez Użytkownika z Usługi.

2. Operator Systemu ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Systemie i na stronie internetowej Operatora Systemu. Dla wizyt umówionych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu, stosuje się Regulamin w wersji obowiązującej w chwili zamówienia wizyty. Użytkownicy wprowadzani do Systemu bezpośrednio przez Usługodawcę są przez niego informowani o zmianie Regulaminu Użytkownika. Usługodawca zaznacza w Systemie informację o akceptacji zmiany Regulaminu Użytkownika przez Użytkownika.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.